NVTL

De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur – de NVTL – zet zich in voor de kwaliteit van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland. We behartigen de belangen van het vakgebied op vele fronten, stimuleren de vakontwikkeling en brengen opdrachtgevers en bureaus met elkaar in contact.
De NVTL vormt een open vereniging waar een ieder die de tuin- en landschapsarchitectuur een warm hart toedraagt lid van kan worden. Met circa 800 leden vormt het een brede afspiegeling van de Nederlandse vakpraktijk. De vereniging is daarmee het natuurlijke platform voor vakontwikkeling, belangenbehartiging en promotie van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland in de breedste zin van het woord.
Mission statement
Het is de missie van de NVTL om, zowel op nationaal als internationaal niveau en in samenwerking met andere ruimtelijke disciplines, onze bijdrage te leveren aan een mooiere, betere leefomgeving. Als tuin- en landschapsarchitecten streven we daarbij naar een onafhankelijke, professionele vakbeoefening, waarbij we de verbinding met de maatschappij en onze verantwoordelijkheid vanzelfsprekend vinden.
Voor haar leden vormt de NVTL een platform waarbinnen overdracht van ideeën, uitwisseling van kennis en reflectie op het vakgebied mogelijk blijven en netwerken kunnen uitbreiden. Daarnaast wil de vereniging de dialoog tussen de wetenschappelijke en professionele vakbeoefenaars stimuleren. Hiermee wil de NVTL vakbeoefenaren de mogelijkheid geven om elkaar te versterken en hen daarmee in staat stellen hun vak nog beter uit te oefenen.
Naar buiten toe wil de vereniging optreden als belangenbehartiger van de leden en aanspreekpunt voor het vakgebied. De NVTL heeft het streven het vakgebied tot een begrip te maken in de Nederlandse samenleving; we willen de specifieke kwaliteiten van het vakgebied nog herkenbaarder en zichtbaarder maken.
Het mission statement is door de vereniging vertaald in vier doelstellingen die de focus bepalen van alle activiteiten:

  • Promotie van het vakgebied
  • Professionele ondersteuning van haar leden
  • Bewaken van de kwaliteit van de vakuitoefening
  • Stimuleren van de vakontwikkeling
  • Bezoek onze website: www.nvtl.nl